Bark Gathering Prayer - Jiixa

Sah nang, 7iid xaaydaaGas
Ah haayaad dang Gahl kil laa ga
Tl' waddluxan Sgaawdagii asing
Sah laana, wagyin Kaaydaay Ganga, ad ts'uu K'aal hlingaay Sgaawdagii dang
Gahl kil laa ga.
Ah haayaad tl'waadluxan sl'aay hla giidja gid.
Wagyin dii gii asing hla tl'Gid.
Howa, sah Laana, Howa.

Creator, God or Heavenly Father
I thank you for today
I thank you for everyone
Creator thank you for the trees that supply the bark
Today hold everyone's hand
Also help me
Thank you, creator, thank you.

Gladys Vandal